Gabriel Oprea - am fost si raman un sustinator al intereselor legitime ale militarilor

miercuri, 13 ianuarie 2016

MApN a publicat Proiectul de Hotarare privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 121 din Legea 223/2015 si asteapta propunerile cetatenilor interesatiGUVERNUL ROMÂNIEI


HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat


În temeiul prevederilor art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 121 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU
DACIAN  JULIEN CIOLOŞ


 
 Bucureşti,
Nr.

ANEXA

NORME
pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Art. 1. - Prevederile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, denumită în continuare lege, se aplică titularilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţele Caselor de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii la data recalculării şi/sau revizuirii pensiilor şi care depun, în termenul prevăzut de lege, cererea de restituire a diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - În sensul prezentelor norme, prin termenul prevăzut de lege se înţelege perioada de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, respectiv perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017, inclusiv.
Art. 3. - (1) Prevederile art. 121 alin. (1) din lege nu se aplică persoanelor care, deşi depun în termenul prevăzut de lege cererea de restituire şi, la data respectivă, se află în evidenţa casei de pensii sectoriale, ulterior acestei date se constată că nu îndeplineau condiţiile legale pentru acordarea acestora, fiind scoase din evidenţă din cauza încetării calităţii de pensionar.
(2) Prevederile art. 121 alin. (1) din lege nu se aplică persoanelor cărora li s-au plătit respectivele diferenţe în baza unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive.
Art. 4. - Restituirea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
Art. 5. – (1) Fac obiectul restituirii sumele reprezentând diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele efectiv plătite în baza Legii nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele ce urmează a fi restituite pensionarilor nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere.
Art. 6. – Sumele prevăzute la art. 5 din prezentele norme fac obiectul compensării cu:
a)  sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie şi nerecuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;
b) sumele care au fost/vor fi restituite în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.
Art. 7. – În situaţia procedurilor de executare silită având ca obiect restituirea diferenţelor  prevăzute la art. 1 din prezentele norme, procedura de restituire se suspendă până la soluţionarea acestora.
Art. 8. – (1) După înregistrarea cererii, casa de pensii sectorială verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru restituirea diferenţelor şi, în situaţia în care acestea sunt îndeplinite, calculează diferenţa totală de restituit şi stabileşte cuantumurile plăţilor eşalonate potrivit prezentelor norme.
(2) În situaţia în care se constată că titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în vederea efectuării plăţii diferenţelor, casa de pensii sectorială la care s-a depus cererea solicită informaţii în scris celeilalte case de pensii sectoriale cu privire la datele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme.
Art. 9. – Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme, casele de pensii sectoriale emit doar buletine de calcul.
Art. 10. - Restituirea diferenţelor prevăzute la art. 5 se realizează în termenul prevăzut de art. 2 din prezentele norme, eşalonat, astfel:
a) pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv:
- în luna noiembrie 2016, pentru diferenţele aferente anilor 2011 şi 2012;
- în luna noiembrie 2017, pentru diferenţele aferente anului 2013;
b) pentru cererile depuse după data de 30 septembrie 2016 diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în lunile noiembrie sau decembrie 2017, după caz;
c) pentru cererile depuse până la data de 31 decembrie 2017, în cazul cărora nu s-a efectuat plata diferenţelor până la finalul anului 2017, restituirea se efectuează într-o singură tranşă, în trimestrul I din anul 2018.   
Art. 11. - (1) În situaţia în care cuantumul total al diferenţelor pentru anii 2011, 2012 şi 2013 se situează sub valoarea unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare la data efectuării plăţii, acesta se achită într-o singură tranşă, şi anume în luna noiembrie 2016, dacă cererea a fost depusă până la data de 30 septembrie 2016.
(2) În situaţia cererilor de restituire depuse în cursul anului 2015 la casele de pensii sectoriale competente, potrivit prevederilor art. 4 din prezentele norme, eşalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor depuse în cursul lunii ianuarie 2016.
Art. 12. - Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată.
Art. 13. - Pe talonul de plată al drepturilor de pensii se înscrie distinct cuantumul diferenţelor plătite, potrivit prezentelor norme.
Art. 14. - În situaţia persoanelor care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale, suma de restituit se plăteşte prin mandat poştal.
Art. 15. – În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevăzute la art. 4 din prezentele norme, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit prezentelor norme şi se plătesc, prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Art. 16. - Fondurile necesare pentru plata diferenţelor ce se restituie potrivit prezentelor norme se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege.